Telesikring

Tlf. 70 133 233

Få et tilbud
Ny tyverialarm? Se vores løsninger inden for alarm til erhverv. Bliv klogere her

Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser

18. jan. 2016

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.1. Nedenstående betingelser er gældende for enhver sikringsaftale der indgås mellem kunden (i det følgende kaldet kunden) og telesikring A/S, CVR-nr. 10 66 53 02 (i det følgende kaldet telesikring), medmindre de er skriftligt fraveget.

1.2. Betingelserne er gældende for alle sikringsaftaler mellem kunden og telesikring, hvad enten der er tale om erhvervskunder med eller uden forsikringskrav (pkt. 5), eller privatkunder med de lovpligtige begrænsninger, der følger heraf for eksempel pkt. 4.5 opsigelse.

1.3. Definitioner:

– ved sikringsaftalen forstås aftalen indgået mellem kunden og telesikring,

– ved ikrafttrædelsesdatoen forstås den første forfaldsdag efter indgåelsen af sikringsaftalen, jf. pkt. 3.2,

 – ved en elektronisk installationserklæring forstås en af telesikring underskrevet erklæring om, at alarminstallationen hos kunden er udført i henhold til forsikringsselskabets sikringskrav til elektronisk sikring,

– ved hovedforfaldsdatoen forstås den 1. januar,

– ved en abonnementsaftale forstås den af kunden valgte abonnementstype, jf. pkt. 8.1,

 – ved vederlaget forstås den samlede pris for sikringsanlægget afhængigt af abonnementstype og om sikringsanlægget er købt eller lejet, jf. pkt. 1.5.

– ved sikringsanlægget forstås det af telesikring installerede elektroniske overvågningsanlæg – undtaget er skilte og cylindere til nøgleboks, der i alle tilfælde tilhører telesikring.

1.4. Sikringsaftalen indgås skriftligt eller elektronisk på telesikrings til enhver tid gældende formular.

1.5. Vederlag for sikringsanlægget anføres i sikringsaftalen som kontant køb, som lejebetaling, eller som en kombination heraf.

1.6. Vederlag for sikringsaftalen afhænger af den valgte abonnementstype, jf. pkt. 8.1, og om sikringsanlægget er købt kontant eller lejet, jf. pkt. 1.5.

1.7 Der findes 4 forskellige abonnementsaftaler. Der henvises til pkt. 8. Det fremgår af aftaleformularen hvilken type, der er valgt.

1.8. Telesikring er AIA installatørvirksomhed, og er certificeret til at udfylde elektroniske installationserklæringer.

1.9. Kunden kan vælge, om kunden ønsker at købe sikrings-anlægget. I så fald gælder pkt. 2.1 a) for købet, hvor ejendomsretten til sikringsanlægget tilhører kunden. Sælges et sikringsanlæg på kredit, er der ejendomsforbehold i det solgte sikringsanlæg indtil betaling er sket. Pkt. 2.1 b) gælder også for lejede anlæg.

1.10. Sikringsaftalen omfatter udelukkende elektronisk sikring, og ikke mekanisk sikring. telesikring er ikke certificeret mekanisk installatør. Mekanisk sikring kan udføres af telesikrings underleverandører, som er certificerede. En eventuel aftale om supplerende mekanisk sikring, skal fremgå af sikringsaftalen

1.11. Telesikrings priser på installations-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder m.v. er baseret på telesikrings til enhver tid gældende priser, og det er til enhver tid forudsat, at arbejdet kan udføres uden hindringer og indenfor telesikrings sædvanlige arbejdstid, som er fra kl. 7.30 til kl. 15.00 på hverdage.

Eventuelle omkostninger, gebyrer, for eksempel ISO-certificeringsgebyr (det til enhver tid værende kvalitets-sikringsgebyr, der opkræves af telesikring), afgifter eller lignende til politi, herunder det fra politiet fakturerede udrykningsgebyr samt det til telesikring fra kontrolcentralen viderefakturerede gebyr for tilkald af politi, teleselskab, myndigheder, beredskabsvæsen eller lignende, er aldrig omfattet af sikringsaftalen, og skal altid betales separat, og er telesikring uvedkommende, medmindre det udtrykkeligt fremgår af sikringsaftalen, at sådanne udgifter er inklusive.

2. REKLAMATIONSBESTEMMELSR/MANGLER/ÆNDRING AF SIKRINGSANLÆGGET

2.1. a) Ved salg af anlægget gælder købelovens til enhver tid gældende almindelige reklamationsbestemmelser og mangelansvar – dog således, at kunden i erhvervsforhold har 12 måneders reklamationsret. For så vidt angår erstatningsansvar, henvises til 7.1.

2.1. b) Ved leje af sikringsanlægget tilhører ejendomsretten til sikringsanlægget, herunder alle dele og alarmskilte, telesikring. Kunden er uberettiget til retligt at råde over sikringsanlægget, det være sig ved salg, pantsætning, udlån m.v.

Vedligeholdelses- og fornyelsesforpligtelsen, herunder risikoen for hændelig undergang, for sikringsanlægget, påhviler kunden.

Kunden er forpligtet til at påse, at sikringsanlægget til enhver tid er i funktionsdygtig stand. Som følge af at fornyelsesforpligtelsen påhviler kunden, er kunden forpligtet til at fuldværdi forsikre sikringsanlægget, således at enhver skade, herunder men ikke begrænset til; brand, hærværk, tyveri, vandskade, ildsvåde, forstyrrelser i det elektroniske net, lynskader, strømafbrydelser m.v. (opremsningen er ikke udtømmende), er dækket af en af kunden tegnet forsikring. Kunden er pligtig til på forlangende at dokumentere forsikringsdækningen.

2.2. Eventuelle fejl og mangler på det installerede anlæg, skal hurtigst muligt anmeldes til telesikring, der herefter har ret til at udbedre eventuelle mangler (afhjælpningsret).

2.3. Fejl, der skyldes fejlbetjening, slitage eller overlast, er ikke omfattet af afhjælpningsretten, og faktureres derfor særskilt til kunden.

2.4. Enhver reparation, det være sig i henhold til service-abonnement eller reparation som følge af fejl og mangler, ændringer eller demontering af sikringsanlægget, skal udføres af telesikring eller en af telesikring anvist underleverandør. Arbejdet forudsættes at kunne udføres indenfor almindelig arbejdstid, jf. pkt. 1.11

3. BETALINGSBETINGELSER OG REGULERING AF PRISEN PÅ TELESIKRINGS YDELSER

3.1. Alle betalinger til telesikring skal foregå elektronisk til telesikrings til enhver tid gældende konto, som er anført på telesikrings hjemmeside. Såfremt kunden ønsker udstedt papirfaktura, vil kunden blive opkrævet telesikrings til enhver tid gældende gebyr herfor.

3.2. Forfaldsdagen for vederlaget for sikringsaftalen er, medmindre andet er aftalt, netto 14 dage. Vederlag for sikringsaftalen, jf. pkt. 1.6, betales kvartalsvis forud, første gang dog for perioden fra indgåelse af sikringsaftalen og indtil udløbet af løbende kvartal, og herefter hver den 1. i et kvartal.

3.3. Ved for sen eller manglende betaling pålægges der ud over rykkergebyr, jf. pkt. 3.7, renter fra forfaldsdagen til betaling sker med telesikrings til enhver tid gældende rentesats, p.t. 2 % pr. påbegyndt måned. Renteberegningen vil fremgå af faktura/rykker.

3.4. Det gældende vederlag reguleres én gang årligt hver gang den 1. januar. Regulering sker på baggrund af den procentvise stigning i nettoprisindekset på baggrund af indekset oktober måned forud for den 1. januar i forhold til samme indeks oktober foregående år, dog minimum 2 %.

3.5. Udover den i pkt. 3.4 anførte almindelige stigning, er telesikring berettiget til at forhøje vederlaget, såfremt telesikring finder anledning hertil, for eksempel på grund af generelle prisstigninger, afgifter etc. En sådan forhøjelse kan kun gennemføres for fremtiden, maksimalt en gang årligt til hovedforfaldsdatoen. Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte sikringsaftalen med den ændrede pris, skal der gives meddelelse herom til telesikring inden 14 dage fra modtagelsen af meddelelsen om prisstigning. Har kunden ikke sendt en sådan meddelelse, fortsætter sikringsaftalen til den ændrede pris. Såfremt kunden ikke ønsker at acceptere prisstigningen, betragtes kundens meddelelse herom som en opsigelse af sikringsaftalen med aftalt varsel, jf. pkt. 4.1 ff.

3.6. Indgåelse af aftale om sikringsanlæg og/eller abonnementsaftale forudsætter fra telesikrings side, at kunden ikke er registreret i RKI eller andre debitorregistre.

3.7. Såfremt betaling af vederlaget til telesikring udebliver mere end 3 dage fra forfaldsdagen, fremsender telesikring et påkrav om betaling med angivelse af betalingsfrist på 10 dage med rykkergebyr. Ved manglende betaling heraf er telesikring berettiget til at ophæve sikrings- og abonnementsaftalen med omgående virkning, og foranledige eventuelt signal til kontrolcentralen afbrudt, og sikringsanlægget nedtaget, såfremt det tilhører telesikring. Efter fremsendelse af betalingspåkrav er telesikring ikke forpligtet til at reagere på forholdsordrer i relation til abonnementsaftale og kontrolcentralen, uanset betaling måtte være foretaget senere. Opkrævningen på vederlag inklusive rykkergebyr bliver i mangel af betaling overdraget til retslig inkasso.

Ved opsigelse af sikringsaftalen eller ved kundens misligholdelse af sikringsaftalen, nedtages sikringsanlægget. Der betales i så tilfælde administrationsgebyr, jf. pkt. 4.3. Eventuelle omkostninger til reparation af vægge, lofter, døre, vinduer eller hvilket som helst sted, hvor der har været installationer, påhviler kunden.

4. OPSIGELSESVILKÅR

4.1. Sikringsaftalen er, bortset fra misligholdelse, uopsigelig fra både telesikrings og kundens side i 24 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen.

4.2. Når uopsigelighedsperioden er udløbet fortsættes sikringsaftalen i 12 måneder ad gangen, medmindre sikringsaftalen er opsagt af enten kunden eller telesikring senest 3 måneder før en ny 12 måneders periode påbegyndes. I så tilfælde er sikringsaftalen opsagt med virkning fra udløbet af den igangværende 12 måneders periode.

4.3. I tilfælde af opsigelse af sikringsaftalen nedtages anlægget hurtigst muligt efter opsigelsesvarslets udløb. Ved nedtagelsen betales, medmindre andet er aftalt, telesikrings til enhver tid gældende administrationsgebyr, p.t. kr. 1.500,00 eksklusive moms.

4.4. Signalet til kontrolcentralen afbrydes ved opsigelsesvarslets udløb. Er kunden i restance, jf. 3.7 afbrydes signalet straks. Dermed foretages hverken vagtudkørsel eller ser-vicebesøg.

4.5. I forbrugerforhold kan sikringsaftalen af kunden først opsiges 5 måneder efter sikringsaftalens indgåelse, og herefter opsiges af kunden eller telesikring med 1 måneds varsel. Abonnementsaftalen løber derfor som minimum i 6 måneders fra sikringsaftalens indgåelse.

4.6. Opsigelse af sikringsaftale skal ske skriftligt.

4.7. Ved indgåelse af en sikringsaftale med en ny kunde – hvorved forstås en kunde, der ikke har været kunde hos telesikring inden for de seneste 3 måneder – er telesikring berettiget til vederlagsfrit før det aftalte leverings-tidspunkt at annullere en indgået aftale, såfremt kunden ikke kan godkendes af telesikrings kreditvurderingsafdeling. telesikring er ikke forpligtet til over for en kunde at begrunde en manglende kreditgodkendelse.

5. FORSIKRINGSKRAV

5.1. Det påhviler kunden at informere telesikring om der er forsikringskrav til den elektroniske overvågning.

5.2. Kunden udleverer straks forsikringsselskabets krav til sikringsniveau, hvorefter sikringsaftalen udfærdiges i henhold hertil, medmindre andet aftales.

5.3. Såfremt der er krav om mekanisk sikring, skal kunden meddele om telesikring, via underleverandører, skal opsætte mekanisk sikring. Krav herom skal fremgå af sikringsaftalen.

5.4. Ved sikringsanlæggets færdiggørelse og telesikrings godkendelse af sikringsanlægget, udfærdiger telesikring en installationserklæring vedrørende den elektroniske sikring, og såfremt mekanisk sikring udføres af underleverandører, udfærdiges mekanisk installationserklæring af underleverandøren. Installationserklæring vedrørende elektronisk sikring udfærdiget af telesikring tilsendes kunden.

5.5. Det påhviler kunden at opbevare installationserklæringen/erne som på dokumentation for at forsikringskrav er overholdt.

6. TILSLUTNING TIL KONTROLCENTRAL OG TILKALD AF POLITI

6.1. Forholdsordrer angives af kunden i henhold til sikrings-aftalen, og videregives til kontrolcentralen af telesikring.

6.2. Eventuelle ændringer af forholdsordrer skal ske via www.telesikring.dk.

6.3. Ved fejlaktivering af alarmen påhviler det kunden at underrette kontrolcentralen indenfor 2 minutter efter fejlaktiveringen. I modsat fald kan der opkræves gebyr. I tilfælde af ekspeditionstid hos kontrolcentralen er kunden forpligtet til at afvente, at kontrolcentralen modtager opkaldet.

6.4. Kontrolcentralen reagerer i henhold til forholdsordrer som angivet af kunden i overensstemmelse med sikringsaftalen.

6.5. telesikring og kontrolcentralen kan ikke ved tilkald af politiet indestå for, at politiet rykker ud, herunder for en evt. udrykningstid. Kontrolcentralen/telesikring er således uden ansvar i forbindelse med manglende eller sen udrykning

7. ANSVAR

7.1. telesikring er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger der følger af nærværende salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser. I intet tilfælde kan telesikring gøres ansvarlig for indirekte tab så som driftstab, avancetab, eller andre følgeskader så som afledte tab af hvad art nævnes kan.

7.2. telesikring kan endvidere ikke gøres ansvarlig for: – tab eller skader på elektroniske data forårsaget ved tyveri, hærværk, terrorisme eller virusangreb, – fejl på anlægget som skyldes fejl i telekommunikationsselskabernes leverede dele, signaloverførsel af enhver art, herunder telefonforbindelser, trådløse som mobile, og/eller ændringer eller forsinkelser fra telekommunikationsselskabernes side,

– batterisvigt eller svigt i forsyningen af elektricitet,

– vejrlig som medfører fejl på det/de installerede anlæg,

– forandringer af installationen, såvel bygninger som indretning af det sikrede område, som ikke forud er meddelt telesikring, som medfører at et sikringsanlæg ikke virker efter hensigten. Såfremt der er afgivet installationserklæring, skal kunden underrette telesikring skriftligt om enhver ændring af det sikrede sted i forhold til det sikrede steds indretning på tidspunktet for underskrift af installationserklæringen.

7.3. Enhver skade som telesikring hæfter for i henhold til ovenstående pkt. 7.1 er dog begrænset til maksimalt kr. 1 mio. pr. skadesbegivenhed.

7.4. telesikring er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejrforhold, krig, oprør eller uroligheder eller andre ekstraordinære begivenheder).

7.5. telesikring er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelig regler om produktansvar, idet erstatningsansvaret dog herefter tillige er begrænset på samme måde som angivet i pkt. 7.1 til 7.4.

7.6. telesikring hæfter under ingen omstændigheder for skader som dækkes eller kunne være dækket af en sædvanlig skadesforsikring tegnet af kunden.

8. SIKRINGSAFTALE / SERVICEAFTALER PÅ SIKRINGSANLÆGGET

8.1. telesikring har følgende serviceabonnementstyper (se nedenfor under de enkelte punkter):

  • Serviceabonnement 1 omfatter A+B+C+D+E
  • Serviceabonnement 2 omfatter A+B+C+D
  • Serviceabonnement 3 omfatter A+B+C
  • Serviceabonnement 4 omfatter A+C

Der kan aftales andre abonnementer, men dette skal i givet fald fremgå af den underskrevne sikringsaftale. Ikke indeholdt ydelser udføres altid i regning for kunden.

A. Kontrolcentralydelse (gælder kun AIA-anlæg): Abonnementet omfatter modtagelse af alarmsignal hos en af telesikring valgt kontrolcentral, hvorefter kontrol-centralen reagerer som aftalt i den af kunden angivne forholdsordre. Rettelse af forholdsordrer skal ske skriftligt til www.telesikring.dk. Det er kundens egen pligt at sørge for, at oplysningerne i forholdsordren altid er ajourførte. Alarmen kan kun afmeldes ved angivelse af gyldigt kodeord i henhold til den afgivende forholdsordre. Hvis ikke andet er aftalt i ordreafgivelsen/sikringsaftalen bestiller telesikring de nødvendige ydelser hos teleselskabet. Afregningen af disse ydelser sker direkte mellem kunden og det pågældende teleselskab. Omlægning af telefonnettet, der kræver ændringer i det bestående sikringsanlæg, er ikke omfattet af sikrings-aftalen. Udlevering af alarmlog eller dokumentation på alarmhændelser til brug for politi, forsikringsselskab m.v., kan udleveres ved henvendelse fra kunden til telesikring. Denne ydelse udføres i regning.

B. Eftersyn af anlæg: Eftersyn på installerede sikringsanlæg udføres efter forsikringsselskabernes og brandmyndighedernes betingelser, medmindre andet er nævnt i sikringsaftalen. Såfremt kunden ikke ønsker eftersyn, er det kundens ansvar at meddele telesikring dette. Reparation og udskiftning af eventuelle defekte dele udføres efter regning og til gældende priser, medmindre kunden har valgt fuld service og vedligeholdelse. Serviceeftersyn faktureres efter gældende takst eller medgået tid, såfremt kunden ikke har valgt eftersyn som en del af kundens abonnement.

C. Beredskab for udrykning (gælder kun AIA-anlæg): Til alle abonnementer vil der være tilknyttet en vagt, som kan udføre en udrykningsopgave. Dette er efter regning, såfremt der ikke er indgået en anden aftale.

D. Fuld service og vedligeholdelse: Denne abonnementsdel omfatter eftersyn i henhold til forsikringsselskabernes eller brandmyndighedernes bestemmelser (se under pkt. B) samt udskiftning af defekte anlægsdele. Reparation som følge af brand, lynnedslag og torden, oversvømmelse, indbrud, hærværk, selvforskyldte fejl og alarmer (for eksempel brugerfejl) samt fejl på telefonlinjen, netværksforbindelse, og på eventuelle kommunikationsenheder for det offentlige alarmnet, vil altid blive faktureret. Endvidere vil omkostninger m.v. ved ændrede sende/modtage forhold fra teleudbyderne, for eksempel nedlæggelse af 3G nettet og overgang til andet net, blive faktureret.

Genopfyldning af tågevæske er aldrig inkluderet i aftalen.

E. Udrykning (gælder kun AIA-anlæg): Denne abonnementsdel giver kunden ret til udrykning af vagt ved alarmmelding til den af telesikring valgte kontrolcentral, og i henhold til den af kunden afgivne forholdsordre. Udrykning som følge af brand, lynnedslag og torden, oversvømmelse, indbrud, hærværk eller andre unormale driftsforhold, som for eksempel afbrydelse af 230 volt-forsyningen, manglende afmelding af alarm på grund af fejlbetjening, alarmer fra åbentstående døre og vinduer, husdyr i bevægelsesdetektorer og dette specifikt er angivet, vil altid blive faktureret, ligesom det fra politiet fakturerede udrykningsgebyr og det til telesikring fra kontrolcentralen viderefakturerede gebyr for tilkald af politi ligeledes vil blive faktureret kunden.

Fejlalarmer, der ikke er afmeldt senest 2 minutter efter modtagelsen på kontrolcentralen, vil blive faktureret til kunden. Udrykning i forbindelse med indbrud, hærværk, brand og vandskade er normalt dækket af kunden forsikringsselskab, men faktureres af telesikring direkte til kunden, der hæfter for betalingen til normal forfaldstid.

9. PERSONLIGE OPLYSNINGER

9.1. Ved indgåelse af sikringsaftalen har kunden på oplyst grundlag givet sit samtykke til, at telesikring må behandle kundens CPR-nummer, da oplysning om CPR-nummer er nødvendig for, at telesikring kan identificere kunden, herunder ved dennes korrespondance med telesikring samt ved fakturaindbetalinger. CPR-nummeret behandles strengt fortroligt. Ved indgåelse af en sikringsaftale med et I/S har interessenterne i I/S’et tillige på oplyst grundlag givet deres CPR-numre til telesikring samt givet samtykke til, at telesikring må behandle disse – dette til brug ved evt. ophør.

10. VÆRNETING

10.1. Enhver tvist mellem kunden og telesikring afgøres ved Retten i Esbjerg som 1. instans, som er aftalt værneting.

10.2. Sikringsaftalen er undergivet dansk rets anvendelse.

Bliv kontaktet

Du kan altid kontakte os for et uforpligtende tilbud eller en snak med vores sikringskonsulenter. Skriv dine oplysninger i formularen, så kontakter vi dig snarest muligt.

Jeg vil gerne kontaktes via:
Hvad drejer din henvendelse sig om?

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.