Telesikring

Tlf. 70 133 233

Få et tilbud
Ny tyverialarm? Se vores løsninger inden for alarm til erhverv. Bliv klogere her

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
for Telesikring A/S Erhvervskunder

1 Definitioner

Ved;

 • ”Sikringsaftalen” forstås aftalen mellem Kunden og Telesikring
 • ”Ikrafttrædelsesdatoen” forstås den første dag der er signal til kontrolcentralen
 •  ”Elektronisk installationserklæring” forstås en underskrevet erklæring om, at alarmin-stallationen er udført i henhold til gældende krav fra Forsikring og Pension
 • ”Hovedforfaldsdatoen” forstås den 1. januar
 • ”Abonnementsaftale” forstås den valgte abonnementstype
 • ”Vederlaget” forstås den samlede pris for sikringsanlægget afhængigt af abonne-mentstype og om sikringsanlægget er købt eller lejet
 • ”Sikringsanlægget” forstås det installerede elektroniske overvågningsanlæg (undtaget er skilte og cylindere til nøgleboks, der i alle tilfælde tilhører Telesikring)
 • ”0-koncept” forstås en ny aftale der indgås uden etableringspris
 • ”App” forstås den applikation som Kunden bruger til administration af alarmer
 • ”Ikke verificeret alarmmelding” forstås det tilfælde, hvor der ved alarmmelding kun bli-ver aktiveret én alarmenhed, rumføler, detektor, zone, sensor eller lignende.
 • ”Verificeret alammelding” forstås det tilfælde, hvor der ved alarmmelding bliver aktive-ret flere alarmenheder, rumfølere, detektorer, zoner, sensor eller lignende

2 Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige betingelser (herefter Betingelser) for Telesikring A/S (herefter ”Telesikring”) leverancer til Kunden.

Sikringsaftalen indgås skriftligt eller elektronisk via e-mail.

Vederlaget for sikringsanlægget anføres i Sikringsaftalen som kontant køb, som lejebetaling, eller som en kombination heraf.

Vederlaget for Sikringsaftalen afhænger af den valgte abonnementstype og om sikringsan-lægget er købt eller lejet. Der findes 5 forskellige abonnementsaftaler. Der henvises til bilag 1. Det fremgår af aftaleformularen hvilken type, der er valgt.

Telesikring er berettiget til at opkræve Kunden for eksterne omkostninger til etablering og ser-vicering af Kundens sikringsaftale. Eksterne omkostninger omfatter bl.a. leje af lift, frembrin-gelse af special beslag mv.

Generelle oplysninger, som Telesikring har fremsat på internettet, i brochurer mv. gælder ikke, hvis de er i modstrid med de individuelt aftalte vilkår.

Telesikring er AIA installatørvirksomhed, og er certificeret til at udfylde elektroniske installati-onserklæringer.

Sikringsaftalen omfatter som udgangspunkt kun elektronisk sikring, og ikke mekanisk sikring (F.eks. gitterporte og el-låse). Telesikring er ikke certificeret mekanisk installatør. Mekanisk sikring kan udføres af Telesikrings underleverandører, som er certificerede. Eventuel aftale om supplerende mekanisk sikring, skal fremgå af Sikringsaftalen.

Telesikring kan ændre sine betingelser med omgående virkning, hvis ændringerne er til Kun-dens fordel. Derudover har Telesikring ret til at ændre betingelserne med tre måneders var-sel.

Når Telesikring varsler ændringer, vil Kunden modtage direkte skriftlig besked via mail eller brev.

Inden ændringerne træder i kraft, skal Kunden give Telesikring besked, hvis Kunden ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. Giver kunden ikke Telesikring besked, så be-tragtes det som en accept af ændringerne.

Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere ændringen, er Telesikring berettiget til enten at betrag-te meddelelsen herom fra Kunden som en opsigelse af Sikringsaftalen med aftalt varsel, eller lade Sikringsaftalen fortsætte på de tidligere aftalte vilkår.

3 Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms.

Telesikrings priser på installations-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder m.v. er baseret på Telesikrings til enhver tid gældende priser, og det er til enhver tid forudsat, at arbejdet kan udføres uden hindringer og indenfor Telesikrings sædvanlige arbejdstid, som er fra kl. 7.30 til kl. 15.00 på hverdage.

Eventuelle omkostninger, gebyrer, for eksempel ISO-certificeringsgebyr, afgifter eller
lignende til Politi, herunder det fra Politiet fakturerede udrykningsgebyr samt det til Telesikring fra kontrolcentralen viderefakturerede gebyr for tilkald af Politi, teleselskab, myndigheder, be-redskabsvæsen eller lignende, er ikke omfattet af Sikringsaftalen.

Det gældende vederlag reguleres én gang årligt hver gang den 1. januar. Regulering sker på baggrund af den procentvise stigning i nettoprisindekset på baggrund af indekset oktober må-ned forud for den 1. januar i forhold til samme indeks oktober foregående år, dog minimum 2 % pr. år.

Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af generelle pris-stigninger, afgifter, ændringer i indkøbspriser, fragt, told, skatter mv. er Telesikring berettiget til at ændre de overfor Kunden tilbudte og/eller aftalte priser med samme procentsats, herun-der hele forhøjelsesbeløbet.

En sådan forhøjelse kan kun gennemføres for fremtiden, maksimalt en gang årligt til hovedfor-faldsdatoen. Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte sikringsaftalen med den ændrede pris, skal der gives meddelelse herom til Telesikring inden 14 dage fra modtagelsen af meddelelsen om prisstigning. Har Kunden ikke sendt en sådan meddelelse, fortsætter Sikringsaftalen til den ændrede pris. Såfremt Kunden ikke ønsker at acceptere prisstigningen, betragtes Kun-dens meddelelse herom som en opsigelse af Sikringsaftalen med aftalt varsel.

Indgåelse af aftale om sikringsanlæg og/eller abonnementsaftale forudsætter at Kunden ikke er registreret i RKI eller andre debitorregistre.

Telesikring er berettiget til vederlagsfrit at annullere en indgået aftale, såfremt Kunden ikke kan godkendes af Telesikrings kreditvurderingsafdeling.

4 Betaling

Betaling sker senest 14 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

Vederlag for Sikringsaftalen betales kvartalsvis forud, første gang dog for perioden fra Ikraft-trædelsesdatoen og indtil udløbet af løbende kvartal, og herefter hver den 1. i et kvartal.

Såfremt Kunden ikke betaler til forfald, er Telesikring berettiget til at tilbageholde endnu ikke leverede leverancer/ydelser og/eller annullere aftalen efter forudgående skriftligt varsel på 3 kalenderdage, hvorefter Telesikring er berettiget til at ophæve sikrings- og abonnementsafta-len med omgående virkning, og foranledige eventuelt signal til kontrolcentralen afbrudt, og sikringsanlægget nedtaget (såfremt det tilhører Telesikring).

Telesikring forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejen-domsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt af Kunden, eller der er stillet aftalt sikkerhed, og indtil dette er sket, er Kunden ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod Telesikrings ejendomsforbehold.

5 Leveringstider

Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse og uforudsete forhold. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Kunden omgående blive un-derrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

Telesikring er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Kunden måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance

6 Reklamation

Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden straks efter mangler er eller burde væ-re opdaget give Telesikring meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Så-fremt Kunden har eller burde have opdaget manglen, og Kunden ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende. Har Kunden ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Telesikring, kan Kunden ikke senere gøre den gældende.

Eventuelle fejl og mangler på det installerede anlæg, skal hurtigst muligt anmeldes til Telesik-ring, der herefter har ret til at udbedre eventuelle mangler (afhjælpningsret).

Fejl, der skyldes fejlbetjening, slitage eller overlast, er ikke omfattet af reklamationsretten, og faktureres derfor særskilt til Kunden.

Enhver reparation, det være sig i henhold til service-abonnement eller reparation som følge af fejl og mangler, ændringer eller demontering af sikringsanlægget, skal udføres af Telesikring eller en af Telesikring anvist underleverandør. Arbejdet forudsættes at kunne udføres inden-for almindelig arbejdstid.

Hvis anlægget nedtages i uoverensstemmelse med ovenstående, er Telesikring berettiget til at opkræve Kunden et gebyr, p.t. 6.250 kr. inkl. moms.

Ved leje af sikringsanlægget tilhører ejendomsretten til sikringsanlægget, herunder alle dele og alarmskilte, Telesikring. Kunden er uberettiget til retligt at råde over sikringsanlægget, det væ-re sig ved salg, pantsætning, udlån m.v. Vedligeholdelses- og fornyelsesforpligtelsen, herun-der risikoen for hændelig undergang, for sikringsanlægget, påhviler Kunden.

Telesikring garanterer kun fremskaffelse af nye reservedele maksimalt 36 måneder efter in-stallation af nyt anlæg.

7 Tilslutning Kontrolcentral og tilkald af Politi

Forholdsordrer angives af Kunden i henhold til Sikringsaftalen, og videregives til kontrolcentra-len af Telesikring. Eventuelle ændringer af forholdsordrer skal ske via www.telesikring.dk.

Ved fejlaktivering af alarmen påhviler det Kunden at underrette kontrolcentralen indenfor 2 minutter efter fejlaktiveringen. I modsat fald kan der opkræves gebyr. I tilfælde af ekspediti-onstid hos kontrolcentralen er Kunden forpligtet til at afvente, at kontrolcentralen modtager opkaldet.

Kontrolcentralen reagerer i henhold til forholdsordrer som angivet i overensstemmelse med Sikringsaftalen.

Telesikring og kontrolcentralen kan ikke ved tilkald af politiet indestå for, at politiet rykker ud, herunder for en evt. udrykningstid. Kontrolcentralen/Telesikring er således uden ansvar i for-bindelse med manglende eller sen udrykning.

8 Opsigelsesvilkår

Opsigelse af sikringsaftale skal ske skriftligt.

Sikringsaftalen kan først opsiges 36 måneder efter Ikrafttrædelsesdatoen, og kan herefter opsiges af Kunden eller Telesikring med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

I tilfælde af opsigelse af Sikringsaftalen afmeldes anlægget hurtigst muligt efter opsigelses-varslets udløb.

Den fysiske nedtagelse af sikringsanlægget aftales særskilt med Kunden. Der skal indgås særskilt aftale omkring nedtagelse, hvis anlægget er Kundens ejendom.

Hvis sikringsanlægget er Telesikrings ejendom, er Kunden forpligtet til at give Telesikring ad-gang til at nedtage sikringsanlægget snarest muligt efter sikringsaftalens ophør.

Hvis Kunden ikke giver Telesikring adgang til at nedtage Sikringsanlægget, er Telesikring be-rettiget til at opkræve Kunden restværdien af Sikringsanlægget. Restværdien opgøres som nyværdien af Sikringsanlægget fratrukket en årlig nedskrivning på 10% pr. år i det første 8 år. Efter år 8 udgør restværdien 20% af nyværdien.

Eventuelle omkostninger til reparation af vægge, lofter, døre, vinduer eller hvilket som helst sted, hvor der har været installationer, påhviler Kunden

Signalet til kontrolcentralen afbrydes ved opsigelsesvarslets udløb. Derefter foretages hver-ken vagtudkørsel eller servicebesøg.

9 Forsikringskrav

Det påhviler Kunden at informere Telesikring om der er forsikringskrav til den elektroniske overvågning.

Kunden udleverer straks forsikringsselskabets krav til sikringsniveau, hvorefter Sikringsafta-len udfærdiges i henhold hertil, medmindre andet aftales.

Såfremt der er krav om mekanisk sikring, skal Kunden meddele om Telesikring, via underle-verandører, skal opsætte mekanisk sikring. Krav herom skal fremgå af Sikringsaftalen.

Ved sikringsanlæggets færdiggørelse og Telesikrings godkendelse af sikringsanlægget, ud-færdiger Telesikring en installationserklæring vedrørende den elektroniske sikring, og såfremt mekanisk sikring udføres af underleverandører, udfærdiges mekanisk installationserklæring af underleverandøren.

Installationserklæring vedrørende elektronisk sikring udfærdiget af Telesikring tilsendes Kun-den. Det påhviler Kunden at opbevare installationserklæringen som dokumentation for at for-sikringskrav er overholdt.

Har Kunden adgang til at betjene sit sikringsanlæg via appløsning – uanset opsat anlægstype – kan Telesikring ikke udstede en installationserklæring med sikringsniveau medmindre Kun-den indhenter skriftlig godkendelse hertil fra Kundens forsikringsselskab. Hvis Kunden ønsker at benytte sig af en app løsning – men Kunden ikke indhenter godkendelse hos Kundens for-sikringsselskab – kan Telesikring ikke holdes ansvarlig for manglende overholdelse af sik-ringsniveau, herunder gyldigheden af udstedt installationserklæring fra Telesikring.

10 Ansvar

Telesikring kan kun afkræves erstatning for tab med de begrænsninger der følger af nærvæ-rende betingelser. Telesikring er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes sim-pel eller grov uagtsomhed.

Telesikring kan endvidere ikke gøres ansvarlig for: tab eller skader på elektroniske data for-årsaget ved tyveri, hærværk, terrorisme eller virusangreb, fejl på anlægget som skyldes fejl i teleselskabernes leverede dele, signaloverførsel af enhver art, herunder telefonforbindelser, trådløse som mobile, nedlukninger af signalforbindelser og/eller ændringer eller forsinkelser fra teleselskabernes side, batterisvigt eller svigt i forsyningen af elektricitet, funktionssvigt, tom eller defekt førstehjælps- eller brandslukningsudstyr, vejrlig som medfører fejl på det/de installerede anlæg, forandringer af installationen, såvel bygninger som indretning af det sikre-de område, som ikke forud er meddelt Telesikring, som medfører at et sikringsanlæg ikke virker efter hensigten.

Såfremt der er afgivet installationserklæring, skal Kunden underrette Telesikring skriftligt om enhver ændring af det sikrede sted i forhold til det sikrede steds indretning på tidspunktet for underskrift af installationserklæringen.

Enhver skade, som Telesikring hæfter for i henhold til ovenstående, er dog begrænset til di-rekte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til fakturabeløbet for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til, eller direkte forbundet med erstatningskravet, dog maksimalt kr. 100.000 pr. skade pr. år.

Erstatningsansvarsbegrænsningen er kun gældende for skader og beløb som ikke er dækket af forsikring. Telesikring hæfter under ingen omstændigheder for skader som dækkes eller kunne være dækket af en sædvanlig skadesforsikring tegnet af Kunden.

Telesikring har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer, ting og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Telesikring sig intet produktansvar.

11 Force majeure

Telesikring er ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for tab, der hidrører fra omstændig-heder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, så-fremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Telesikrings kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksport-forbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, cyber angreb, epidemier, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leve-ringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Telesikring samt indtrædel-se af force majeure hos relevante underleverandører.

12 Personlige oplysninger

Ved indgåelse af sikringsaftalen har Kunden på oplyst grundlag givet sit samtykke til, at Tele-sikring må behandle Kundens data.

Telesikring er dataansvarlig. Indsamling og håndtering af personoplysninger sker derfor i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og Telesik-ring indsamler og opbevarer kun de personoplysninger, som er nødvendige for at sikre, at Kunden modtager en professionel og korrekt behandling, f.eks. kontaktinformation.

Telesikring bruger i sit arbejde tredjepartsleverandører af understøttende IT systemet, og disse fungerer som databehandlere, og har som sådanne tavshedspligt omkring alle oplys-ninger der udveksles.

Kunden har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger Telesikring behandler og i visse tilfælde få oplysningerne berigtiget, slettet eller udleveret. Kunden kan læse mere om sine rettigheder vedrørende håndtering af persondata på www.telesikring.dk

13 Tvister

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Esbjerg, eller såfremt Retten i Esbjerg ikke har saglig kompetence, ved Sø- og Han-delsretten. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

Salgs- og leveringsbetingelser
for Telesikring A/S Forbrugere

1 Definitioner

Ved;

 • ”Sikringsaftalen” forstås aftalen mellem Kunden og Telesikring
 • ”Ikrafttrædelsesdatoen” forstås den første dag der er signal til kontrolcentralen
 • ”Elektronisk installationserklæring” forstås en underskrevet erklæring om, at alarmin-stallationen er udført i henhold til gældende krav fra Forsikring og Pension.
 • ”Hovedforfaldsdatoen” forstås den 1. januar
 • ”Abonnementsaftale” forstås den valgte abonnementstype
 • ”Vederlaget” forstås den samlede pris for sikringsanlægget afhængigt af abonne-mentstype og om sikringsanlægget er købt eller lejet
 • ”Sikringsanlægget” forstås det installerede elektroniske overvågningsanlæg (undtaget er skilte og cylindere til nøgleboks, der i alle tilfælde tilhører Telesikring)
 • ”0-koncept” forstås en ny aftale der indgås uden etableringspris
 •  ”App” forstås den applikation som Kunden bruger til administration af alarmer
 • ”Ikke verificeret alarmmelding” forstås det tilfælde, hvor der ved alarmmelding kun bli-ver aktiveret én alarmenhed, rumføler, detektor, zone, sensor eller lignende
 • ”Verificeret alammelding” forstås det tilfælde, hvor der ved alarmmelding bliver aktive-ret flere alarmenheder, rumfølere, detektorer, zoner, sensor eller lignende.

2 Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige betingelser (herefter Betingelser) for Telesikring A/S (herefter ”Telesikring”) leverancer til Forbrugere (herefter Kunden).

Sikringsaftalen indgås skriftligt eller elektronisk via e-mail.

Vederlaget for sikringsanlægget anføres i Sikringsaftalen som kontant køb, som lejebetaling, eller som en kombination heraf.

Vederlaget for Sikringsaftalen afhænger af den valgte abonnementstype og om sikringsan-lægget er købt eller lejet. Der findes 5 forskellige abonnementsaftaler. Der henvises til bilag 1. Det fremgår af aftaleformularen hvilken type, der er valgt.

Telesikring er berettiget til at opkræve Kunden for eksterne omkostninger til etablering og ser-vicering af Kundens sikringsaftale. Eksterne omkostninger omfatter bl.a. leje af lift, frembrin-gelse af special beslag mv.

Generelle oplysninger, som Telesikring har fremsat på internettet, i brochurer mv. gælder ikke, hvis de er i modstrid med de individuelt aftalte vilkår, idet der dog ikke kan aftales noget i strid med ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler

Telesikring er AIA installatørvirksomhed, og er certificeret til at udfylde elektroniske installati-onserklæringer.

Sikringsaftalen omfatter som udgangspunkt kun elektronisk sikring, og ikke mekanisk sikring (F.eks. gitterporte og el-låse). Telesikring er ikke certificeret mekanisk installatør. Mekanisk sikring kan udføres af Telesikrings underleverandører, som er certificerede. Eventuel aftale om supplerende mekanisk sikring, skal fremgå af Sikringsaftalen.

Telesikring kan ændre sine betingelser med omgående virkning, hvis ændringerne er til Kun-dens fordel. Derudover har Telesikring ret til at ændre betingelserne med tre måneders var-sel.

Når Telesikring varsler ændringer, vil Kunden modtage direkte skriftlig besked via mail eller brev.

Inden ændringerne træder i kraft, skal Kunden give Telesikring besked, hvis Kunden ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. Giver kunden ikke Telesikring besked, så be-tragtes det som en accept af ændringerne.

Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere ændringen, er Telesikring berettiget til enten at betrag-te meddelelsen herom fra Kunden som en opsigelse af Sikringsaftalen med aftalt varsel, eller lade Sikringsaftalen fortsætte på de tidligere aftalte vilkår.

3 Priser

Alle priser angives i danske kroner inkl. moms.

Telesikrings priser på installations-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder m.v. er baseret på Telesikrings til enhver tid gældende priser, og det er til enhver tid forudsat, at arbejdet kan udføres uden hindringer og indenfor Telesikrings sædvanlige arbejdstid, som er fra kl. 7.30 til kl. 15.00 på hverdage.

Eventuelle omkostninger, gebyrer, for eksempel ISO-certificeringsgebyr, afgifter eller
lignende til Politi, herunder det fra Politiet fakturerede udrykningsgebyr samt det til Telesikring fra kontrolcentralen viderefakturerede gebyr for tilkald af Politi, teleselskab, myndigheder, be-redskabsvæsen eller lignende, er ikke omfattet af Sikringsaftalen.

Det gældende vederlag reguleres én gang årligt hver gang den 1. januar. Regulering sker på baggrund af den procentvise stigning i nettoprisindekset på baggrund af indekset oktober må-ned forud for den 1. januar i forhold til samme indeks oktober foregående år, dog minimum 2 % pr. år.

Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af generelle pris-stigninger, afgifter, ændringer i indkøbspriser, fragt, told, skatter mv. er Telesikring berettiget til at ændre de overfor Kunden tilbudte og/eller aftalte priser med samme procentsats, herun-der hele forhøjelsesbeløbet.

En sådan forhøjelse kan kun gennemføres for fremtiden, maksimalt en gang årligt til hovedfor-faldsdatoen. Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte sikringsaftalen med den ændrede pris, skal der gives meddelelse herom til Telesikring inden 14 dage fra modtagelsen af meddelelsen om prisstigning. Har Kunden ikke sendt en sådan meddelelse, fortsætter Sikringsaftalen til den ændrede pris. Såfremt Kunden ikke ønsker at acceptere prisstigningen, betragtes Kun-dens meddelelse herom som en opsigelse af Sikringsaftalen med aftalt varsel.

Indgåelse af aftale om sikringsanlæg og/eller abonnementsaftale forudsætter at Kunden ikke er registreret i RKI eller andre debitorregistre.

Telesikring er berettiget til vederlagsfrit at annullere en indgået aftale, såfremt Kunden ikke kan godkendes af Telesikrings kreditvurderingsafdeling.

4 Betaling

Betaling sker senest 14 dage efter fakturadato.

Vederlag for Sikringsaftalen betales kvartalsvis forud, første gang dog for perioden fra Ikraft-trædelsesdatoen og indtil udløbet af løbende kvartal, og herefter hver den 1. i et kvartal.

Ved Kundens betaling efter sidste rettidige betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til rentelovens § 5. Såfremt Kunden ikke betaler til forfald, er Telesikring berettiget til at tilbageholde endnu ikke leverede leverancer/ydelser og/eller an-nullere aftalen efter forudgående skriftligt varsel på 3 kalenderdage, hvorefter Telesikring er berettiget til at ophæve sikrings- og abonnementsaftalen med omgående virkning, og foranle-dige eventuelt signal til kontrolcentralen afbrudt, og sikringsanlægget nedtaget (såfremt det tilhører Telesikring).

5 Leveringstider

Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse og uforudsete forhold. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Kunden omgående blive un-derrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

Telesikring er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Kunden måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance

6 Reklamation

Ved salg af Sikringsanlægget finder Købeloven anvendelse på selve anlægget. Kunden skal reklamere inden rimelig tid, efter at Kunden har opdaget manglen.

Eventuelle fejl og mangler på det installerede anlæg, skal hurtigst muligt anmeldes til Telesik-ring, der herefter har ret til at udbedre eventuelle mangler (afhjælpningsret).

Fejl, der skyldes fejlbetjening, slitage eller overlast, er ikke omfattet af reklamationsretten, og faktureres derfor særskilt til Kunden.

Enhver reparation, det være sig i henhold til service-abonnement eller reparation som følge af fejl og mangler, ændringer eller demontering af sikringsanlægget, skal udføres af Telesikring eller en af Telesikring anvist underleverandør. Arbejdet forudsættes at kunne udføres inden-for almindelig arbejdstid.

Hvis anlægget nedtages i uoverensstemmelse med ovenstående, er Telesikring berettiget til at opkræve Kunden et gebyr, p.t. 6.250 kr. inkl. moms.

Ved leje af sikringsanlægget tilhører ejendomsretten til sikringsanlægget, herunder alle dele og alarmskilte, Telesikring. Kunden er uberettiget til retligt at råde over sikringsanlægget, det væ-re sig ved salg, pantsætning, udlån m.v. Vedligeholdelses- og fornyelsesforpligtelsen, herun-der risikoen for hændelig undergang, for sikringsanlægget, påhviler Kunden.

Telesikring garanterer kun fremskaffelse af nye reservedele maksimalt 36 måneder efter in-stallation af nyt anlæg.

7 Tilslutning Kontrolcentral og tilkald af Politi

Forholdsordrer angives af Kunden i henhold til Sikringsaftalen, og videregives til kontrolcentra-len af Telesikring. Eventuelle ændringer af forholdsordrer skal ske via www.telesikring.dk.

Ved fejlaktivering af alarmen påhviler det Kunden at underrette kontrolcentralen indenfor 2 minutter efter fejlaktiveringen. I modsat fald kan der opkræves gebyr. I tilfælde af ekspediti-onstid hos kontrolcentralen er Kunden forpligtet til at afvente, at kontrolcentralen modtager opkaldet.

Kontrolcentralen reagerer i henhold til forholdsordrer som angivet i overensstemmelse med Sikringsaftalen.

Telesikring og kontrolcentralen kan ikke ved tilkald af politiet indestå for, at politiet rykker ud, herunder for en evt. udrykningstid. Kontrolcentralen/Telesikring er således uden ansvar i for-bindelse med manglende eller sen udrykning.

8 Opsigelsesvilkår

Opsigelse af sikringsaftale skal ske skriftligt.

Sikringsaftalen kan af Kunden først opsiges 5 måneder efter Ikrafttrædelsesdatoen, og kan herefter opsiges af Kunden eller Telesikring med 1 måneds varsel. Abonnementsaftalen løber derfor som minimum i 6 måneder fra Sikringsaftalens indgåelse.

I tilfælde af opsigelse af Sikringsaftalen afmeldes anlægget hurtigst muligt efter opsigelses-varslets udløb.

Den fysiske nedtagelse af sikringsanlægget aftales særskilt med Kunden. Der skal indgås særskilt aftale omkring nedtagelse, hvis anlægget er Kundens ejendom.

Hvis sikringsanlægget er Telesikrings ejendom, er Kunden forpligtet til at give Telesikring ad-gang til at nedtage sikringsanlægget snarest muligt efter sikringsaftalens ophør.

Hvis Kunden ikke giver Telesikring adgang til at nedtage Sikringsanlægget, er Telesikring be-rettiget til at opkræve Kunden restværdien af Sikringsanlægget. Restværdien opgøres som nyværdien af Sikringsanlægget fratrukket en årlig nedskrivning på 10% pr. år i det første 8 år. Efter år 8 udgør restværdien 20% af nyværdien.

Eventuelle omkostninger til reparation af vægge, lofter, døre, vinduer eller hvilket som helst sted, hvor der har været installationer, påhviler Kunden

Signalet til kontrolcentralen afbrydes ved opsigelsesvarslets udløb. Derefter foretages hver-ken vagtudkørsel eller servicebesøg.

9 Forsikringskrav

Det påhviler Kunden at informere Telesikring om der er forsikringskrav til den elektroniske overvågning.

Kunden udleverer straks forsikringsselskabets krav til sikringsniveau, hvorefter Sikringsafta-len udfærdiges i henhold hertil, medmindre andet aftales.

Såfremt der er krav om mekanisk sikring, skal Kunden meddele om Telesikring, via underle-verandører, skal opsætte mekanisk sikring. Krav herom skal fremgå af Sikringsaftalen.

Ved sikringsanlæggets færdiggørelse og Telesikrings godkendelse af sikringsanlægget, ud-færdiger Telesikring en installationserklæring vedrørende den elektroniske sikring, og såfremt mekanisk sikring udføres af underleverandører, udfærdiges mekanisk installationserklæring af underleverandøren.

Installationserklæring vedrørende elektronisk sikring udfærdiget af Telesikring tilsendes Kun-den. Det påhviler Kunden at opbevare installationserklæringen som dokumentation for at for-sikringskrav er overholdt.

Har Kunden adgang til at betjene sit sikringsanlæg via appløsning – uanset opsat anlægstype – kan Telesikring ikke udstede en installationserklæring med sikringsniveau medmindre Kun-den indhenter skriftlig godkendelse hertil fra Kundens forsikringsselskab. Hvis Kunden ønsker at benytte sig af en app løsning – men Kunden ikke indhenter godkendelse hos Kundens for-sikringsselskab – kan Telesikring ikke holdes ansvarlig for manglende overholdelse af sik-ringsniveau, herunder gyldigheden af udstedt installationserklæring fra Telesikring.

10 Ansvar

Telesikring kan kun afkræves erstatning for tab med de begrænsninger der følger af nærvæ-rende betingelser. Telesikring er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes sim-pel eller grov uagtsomhed.

Telesikring kan endvidere ikke gøres ansvarlig for: tab eller skader på elektroniske data for-årsaget ved tyveri, hærværk, terrorisme eller virusangreb, fejl på anlægget som skyldes fejl i teleselskabernes leverede dele, signaloverførsel af enhver art, herunder telefonforbindelser, trådløse som mobile, nedlukninger af signalforbindelser og/eller ændringer eller forsinkelser fra teleselskabernes side, batterisvigt eller svigt i forsyningen af elektricitet, funktionssvigt, tom eller defekt førstehjælps- eller brandslukningsudstyr, vejrlig som medfører fejl på det/de installerede anlæg, forandringer af installationen, såvel bygninger som indretning af det sikre-de område, som ikke forud er meddelt Telesikring, som medfører at et sikringsanlæg ikke virker efter hensigten.

Såfremt der er afgivet installationserklæring skal Kunden underrette Telesikring skriftligt om enhver ændring af det sikrede sted i forhold til det sikrede steds indretning på tidspunktet for underskrift af installationserklæringen.

Enhver skade som Telesikring hæfter for i henhold til ovenstående er dog begrænset til direk-te skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til fakturabeløbet for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til, eller direkte forbundet med erstat-ningskravet, dog maksimalt kr. 100.000 pr. skade pr. år.

Erstatningsansvarsbegrænsningen er kun gældende for skader og beløb som ikke er dækket af forsikring. Telesikring hæfter under ingen omstændigheder for skader som dækkes eller kunne være dækket af en sædvanlig skadesforsikring tegnet af Kunden.

Telesikring har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer, ting og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Telesikring sig intet produktansvar.

11 Force majeure

Telesikring er ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for tab, der hidrører fra omstændig-heder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, så-fremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Telesikrings kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksport-forbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, cyber angreb, epidemier, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leve-ringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Telesikring samt indtrædel-se af force majeure hos relevante underleverandører.

12 Personlige oplysninger

Ved indgåelse af sikringsaftalen har Kunden på oplyst grundlag givet sit samtykke til, at Tele-sikring må behandle Kundens data.

Telesikring er dataansvarlig. Indsamling og håndtering af personoplysninger sker derfor i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og Telesik-ring indsamler og opbevarer kun de personoplysninger, som er nødvendige for at sikre, at Kunden modtager en professionel og korrekt behandling, f.eks. kontaktinformation.

Telesikring bruger i sit arbejde tredjepartsleverandører af understøttende IT systemet, og disse fungerer som databehandlere, og har som sådanne tavshedspligt omkring alle oplys-ninger der udveksles.

Kunden har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger Telesikring behandler og i visse tilfælde få oplysningerne berigtiget, slettet eller udleveret. Kunden kan læse mere om sine rettigheder vedrørende håndtering af persondata på www.telesikring.dk

13 Tvister

Opstår der uenighed mellem parterne, kan Kunden efter dansk rets almindelige regler vælge at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet eller for de almindelige domstole.

14 Fortrydelsesret

Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, Kunden har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen. Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Kunden underrette Telesikring om, at Kunden har fortrudt aftalen.

For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele Telesikring: (Telesikring, Oddesundvej 2-4, 6715 Esbjerg N, Tlf. nr. 70 133 233, e-mail info@telesikring.dk) sin beslutning om at for-tryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev, eller e-mail). Kunden kan benytte den nedenfor anførte standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Kunden har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse på Telesikrings hjemmeside [www.telesikring.dk]. Hvis Kunden anvender denne mulighed, kvitterer Telesikring omgående pr. e-mail for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Det forhold, at Telesikring har leveret tjenesteydelsen helt eller delvist, begrænser ikke Kun-dens fortrydelsesret, medmindre Kunden har givet samtykke til, at udførelsen af tjenesteydel-sen kunne påbegyndes på et nærmere bestemt tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb. I så fald gælder fortrydelsesretten kun indtil dette tidspunkt.

Idet omfang Kunden udnytter fortrydelsesretten efter delvis levering af en tjenesteydelse skal Kunden betale for den del af ydelsen som allerede måtte være leveret jf. Forbrugeraftalens § 25 stk. 1 og 2.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kunden sender sin meddelelse om udøvelse af fortry-delsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse:

Hvis Kunden udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Telesikring alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardleve-ring, som Telesikring tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Telesikring har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Telesikring gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme beta-lingsmiddel. som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden ud-trykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Telesikring kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Telesikring har modtaget varerne retur, eller Kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Formularen sendes til Telesikring, Oddesundvej 2-4, 6715 Esbjerg N, Tlf. nr. 70 133 233, e-mail info@telesikring.dk.

Bliv kontaktet

Du kan altid kontakte os for et uforpligtende tilbud eller en snak med vores sikringskonsulenter. Skriv dine oplysninger i formularen, så kontakter vi dig snarest muligt.

Jeg vil gerne kontaktes via:
Hvad drejer din henvendelse sig om?